Artist Aditya Prakash Ensemble 06

Jog Jam Aditya Prakash Ensemble
An improvised piece based in Raga Jog.
Live at Blue Whale on April 7th, 2015.

Payoji MaineAditya Prakash Ensemble (Aditya Prakash – Vocals)
Live at Blue Whale on April 7th, 2015

www.akpmusic.com